Beleidsplan en jaarrekening

 

Beleidsplan en jaarrekening

Beleidsplan Poly Artrose Lotgenoten 2023-2027

 

 

1. Inleiding
2. Geschiedenis van de P-AL
3. Missie van de P-AL
4. De financiën
5. Beleid P-AL 2023 -2027

 

1 Inleiding

In Nederland zijn naar schatting 1,5 miljoen patiënten met artrose/poly-artrose. Het is daarmee de
meest voorkomende reumatische ziekte waar de laatste jaren veel onderzoek naar wordt gedaan.
Artrose wordt te vaak nog gezien als een vorm van slijtage, wat hoort bij het ouder worden en niet
als een reumatische ziekte. Artrose is niet gebonden aan leeftijd, het komt ook bij jonge mensen
voor.
Wat is artrose/poly-artrose?
Artrose is géén verouderingsproces. Artrose is een reumatische ziekte die op zichzelf voorkomt, maar
ook kan ontstaan na een gewrichtsontsteking of bij zwakke gewrichtsbanden. Wereldwijd wordt
artrose “osteoarthritis” genoemd. Artrose is een chronische, langzaam progressieve aandoening,
waarbij het kraakbeen in kwaliteit en kwantiteit achteruit gaat. Het kraakbeen kan helemaal
verdwijnen, er kunnen gaten in het bot ontstaan door ontstekingen en er kan extra osteofyten
(botvorming) optreden. Het gevolg is een ernstige beperking in de bewegingen en veel pijn. Polyartrose is artrose in meerdere gewrichten.

 

2 De geschiedenis van de P-AL

De landelijke Poly Artrose Lotgenoten vereniging (P-AL) is opgericht in oktober 2001. De aanleiding
was, dat veel mensen met artrose/poly-artrose zich in de steek gelaten voelden, met name door het
gebrek aan kennis in de medische wereld over artrose/poly-artrose. Bovendien was er een sterke
behoefte aan contact met lotgenoten. In samenwerking met de Reumabond is toen gewerkt aan de
oprichting van de P-AL. Al snel werd duidelijk dat ook mensen met enkelvoudige artrose zich wilden
aansluiten.
De P-AL werkt nu samen met ReumaNederland, Patiënten Federatie Nederland en is lid van Ieder(in)
De P-AL zoekt contact met de afdelingen Reumatologie en orthopedie van de ziekenhuizen, met de
Reumapatiëntenverenigingen, ziektekostenverzekeraars en met Gemeenten i.v.m. de WMO, dit
d.m.v. brieven en folders. We houden inloopmiddagen in verschillende ziekenhuizen..

 

3 Missie van de P-AL

De Poly-Artrose Lotgenotenvereniging wil een actieve vereniging zijn, die opkomt voor de belangen
van mensen met artrose/poly-artrose.
Wij geven invulling aan deze missie door:
 het organiseren van lotgenotencontactdagen;

 

Januari 2023

 het geven van informatie en voorlichting aan diverse doelgroepen
 het vormgeven aan de collectieve belangenbehartiging
Lotgenotencontacten
De vereniging brengt lotgenoten met elkaar in contact door telefonisch lotgenotencontact, 2
lotgenotencontactdagen per jaar, P-ALMagazine, de website en een besloten facebookforum en
Linkedin.
Informatie en voorlichting
De P-AL levert een bijdrage aan de erkenning van artrose/poly-artrose, als een chronische,
reumatische ziekte.
Op de lotgenotendagen wordt voorlichting gegeven door het uitnodigen van sprekers.
De P-AL promoot het gebruik van het woord osteoartritis i.p.v. artrose
Op de website en in het P-ALMagazine (4 x jaar) worden wetenswaardige artikelen gepubliceerd.
Bezoekers van onze website kunnen daar links vinden naar artikelen over de laatste ontwikkelingen
op het gebied van artrose/poly-artrose.
Belangenbehartiging
Leden van het bestuur vertegenwoordigen, waar mogelijk, de P-AL op congressen en symposia over
onderwerpen, die de belangen van onze leden raken, om daar de stem van de P-AL te laten horen.
De P-AL laat waar mogelijk de inbreng van de leden meespreken bij onderzoeken naar artrose.

 

4 De financiën

De tijden dat het “niet op kon” zijn definitief voorbij. Toch is de P-AL nog steeds een financieel
gezonde vereniging. Met de subsidies die wij ontvangen van het Ministerie van VWS kunnen wij tot
nu toe de vereniging goed draaiende houden. Deze subsidies zullen niet hoger meer worden. Als wij
veel groter zouden worden heeft dat gevolgen voor de kosten die daar tegenover staan, hoewel we
dan ook meer contributie ontvangen.
Toch zal het misschien in de toekomst noodzakelijk zijn andere bronnen van inkomsten aan te boren
zoals het plaatsen van advertenties in het P-ALMagazine en andere manieren van fondsenwerving.
De mogelijkheden moeten worden onderzocht, waarbij erop moet worden gelet dat de subsidie niet
in gevaar komt.

 

5 Het beleid van de P-AL voor de periode 2023-2027

 De verwachting is dat de P-AL eind 2027 ongeveer 1000 leden heeft.
 Gezien het aantal mensen dat in Nederland met artrose te maken heeft, zou dit aantal veel
groter kunnen zijn. Het blijft dus noodzakelijk onze naamsbekendheid te vergroten en
aandacht te besteden aan ledenwerving door verspreiding van folders, het bekendmaken
van onze lotgenotencontactdagen etc. Hierbij vervullen een aantal van onze leden al een rol:
zij leggen onze folders neer bij huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc.
 Het bestuur bestaat nu uit 4 bestuursleden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester
en een “algemeen” bestuurslid. Hierdoor kan het werk goed verdeeld worden. Echter we
hebben behoefte aan een bestuurslid die de PR voor zijn/haar rekening kan nemen.

 

Jaarrekening 2022

Terug